پروژه اداره مخابرات استان خوزستان

 

 

سقف کشسان